Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij een online psycholoog

Wat is cognitieve gedragstherapie (CGT)?

Belemmerende gedachtepatronen

Wetenschappelijk onderbouwd

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Samenwerking

Praktisch

Voordelen cognitieve gedragstherapie

  • Wetenschappelijk bewezen succesvol
  • Geschikt voor uiteenlopende psychologische klachten
  • Geschikt voor zowel volwassenen als kinderen
  • Specifiek probleem- of klachtgericht
  • Gestructureerd, met een duidelijk plan van aanpak en doel
  • Gericht op het heden en niet op het verleden
  • Actief en praktisch, gericht op oefenen in de praktijk
  • Relatief snel resultaat in gemiddeld 5 tot 20 gesprekken

Online cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie voor expats

Online psycholoog Psycholoog op Afstand

--

--

--

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Psycholoog op Afstand

Psycholoog op Afstand

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

More from Medium

ISCD Executive Director Recognized by International Paralympic Committee

Second-skin: A Digital Avatar

On the Death of Roe vs Wade

Espresso at Oxford