Online EMDR

Wanneer EMDR?

Traumatische gebeurtenissen

Verlies

Anticipatieangst

Traumaklachten

 • Terugkerende nare herinneringen aan het trauma
 • Herbeleving van het trauma, inclusief alle bijbehorende beelden, geluiden en emoties
 • Nachtmerries over het trauma
 • Angst- of paniekaanvallen en onrust
 • Stress en een constante staat van alertheid
 • Irritaties, boosheid of agressie
 • Het vermijden van plaatsen, objecten of activiteiten die de herinnering oproepen
 • Schaamte, schuldgevoel en een negatief zelfbeeld
 • Somberheid en depressie
 • Concentratieproblemen
 • Diverse lichamelijke klachten

Waarom werkt EMDR?

Herinneringen verzwakken

Resultaat online EMDR

Online EMDR therapie

Online EMDR bij Psycholoog op Afstand

Gratis kennismaking

--

--

--

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Psycholoog op Afstand

Psycholoog op Afstand

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

More from Medium

WARNING! A Few Things To Note Before Sharing A Suicide Note

Uzyth, your best companion online!

Hi! Here is my first post.

How can I use Adobe Acrobat for free?

Free online tools from Adobe Acrobat