Waar en wanneer hulp bij relatieproblemen inschakelen?

Wanneer hulp bij relatieproblemen inschakelen?

Het sluipt erin

De ontkenningsfase

Hulp bij relatieproblemen

Bij welke relatieproblemen helpt therapie?

Interne factoren

 • communicatieproblemen[4]
 • langs elkaar heen leven of uit elkaar groeien
 • verschillen in meningen, levenswijzen of verwachtingen
 • een gebrek aan wederzijds respect
 • problemen met vertrouwen of jaloezie
 • verschillen in behoefte aan seks of andere seksuele problemen
 • verliefdheid op een ander en ontrouw

Externe factoren

 • ziekte van een van de partners of een naaste
 • financiële problemen
 • alcoholmisbruik of andere verslavingen
 • een overlijden van een dierbare
 • plotselinge veranderingen, zoals samenwonen, een verhuizing of de komst van een kleine
 • emigreren naar het buitenland
 • stressvolle situaties, zoals een verbouwing of een carrièreswitch

Waar hulp bij relatieproblemen inschakelen?

Online relatietherapie

Gratis kennismaking

Bronnen

--

--

--

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Psycholoog op Afstand

Psycholoog op Afstand

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

More from Medium

Truth and Reconciliation Public Workshop On A Real and Unprecedented Bloody Mess With The Hope That…

Charles Schultz Museum (Large Snoopys, Studio and Ice Rink!)

VERSITY, THE FUTURE OF REAL ESTATE

Pulmonary Embolism-A Near-Miss Diagnosis

A picture of Pulmonary Embolism and DVT