Waarom en wanneer praten met een psycholoog?

Wanneer ga je naar een psycholoog?

 • voor de behandeling van officiële psychische aandoeningen en geestesziekten
 • voor het voorkomen en genezen van milde psychologische problemen
 • voor psychologische ondersteuning bij levensveranderende omstandigheden
 • voor psychologische hulp als je ‘met jezelf in de knoop zit’
 • voor zelfreflectie, zelfkennis en zelfontwikkeling
 • voor een controle van je mentale gezondheid

Als je een officiële psychische aandoening hebt

 • persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline of schizofrenie
 • ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of ADHD
 • angststoornissen, zoals straatvrees of bepaalde fobieën
 • dwangstoornissen of obsessieve compulsieve stoornissen (OCS)
 • eetstoornissen, zoals anorexia of boulimia nervosa
 • verslaving
 • trauma en posttraumatische stressstoornis

Als je psychologische problemen ontwikkelt

Stress, overspannenheid of burn-out

Depressieve klachten

Overige psychische problemen

Relatieproblemen

Als je met levensveranderende omstandigheden te maken krijgt

Ziekte

Als je met jezelf in de knoop zit

Als je jezelf beter wil leren kennen

Als er eigenlijk niks mis is

Gratis kennismaking

Bronnen

--

--

--

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Psycholoog op Afstand

Psycholoog op Afstand

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

More from Medium

What is AlpacaVoid (Alpaca City 2.0)

Deploying a Service with Persistent Storage on Akash Network

The Central Park Jogger Case: How Power Shapes Narratives

Painting a Picture with Your Lens with NFT Photographer Josh Webb