Waarom en wanneer praten met een psycholoog?

Wanneer ga je naar een psycholoog?

Als je een officiële psychische aandoening hebt

Als je psychologische problemen ontwikkelt

Stress, overspannenheid of burn-out

Depressieve klachten

Overige psychische problemen

Relatieproblemen

Als je met levensveranderende omstandigheden te maken krijgt

Ziekte

Als je met jezelf in de knoop zit

Als je jezelf beter wil leren kennen

Als er eigenlijk niks mis is

Gratis kennismaking

Bronnen

--

--

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store